fbpx
X

Regulamin korzystania z aplikacji Vidos ONE

Regulamin korzystania z Aplikacji VIDOS ONE

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte podane niżej pojęcia należy im przypisać następujące znaczenie:
Aplikacja Vidos One (Aplikacja) – oprogramowanie komputerowe możliwe do pobrania przez Użytkownika za
pośrednictwem cyfrowej platformy dystrybucji aplikacji mobilnych (digital distribution platform for mobile apps),
instalowane w pamięci Urządzenia Użytkownika. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi zdalną komunikację z Produktem.
Aplikacja stanowi własność intelektualną Usługodawcy. Usługodawca posiada stosowne upoważnienia do korzystania z
elementów Aplikacji, stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej podmiotów trzecich.
Producent – podmiot, który produkuje lub modyfikuje Produkty.
Produkt – dowolne urządzenie z serii Vidos One umożliwiającezdalną komunikację za pomocą aplikacji.
Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji.
Urządzenie – przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet, itd.).
Usługodawca – Firma Handlowa Wena Zahoping Wei z siedzibą przy Al. Jerozolimskich, 05-816 Reguły, Polska
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Aplikacji.

§ 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika.
Regulamin nie dotyczy usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
Warunkiem korzystania z Aplikacji jest:
posiadanie przez Użytkownika Produktu, który umożliwia nawiazywanie zdalnego połączenia z urządzeniem za pomocą aplikacji oraz
spełnienie przez Urządzenie, jakim posługuje się Użytkownik, określonych minimalnych wymagań technicznych, tj.:
Urządzenie powinno być wyposażone w połączenie z Internetem (w celu pobrania Aplikacji oraz aktualizacji Aplikacji);
Urządzenie powinno być wyposażone w aktualny system operacyjny, na który została przeznaczona Aplikacja;

§ 3. Funkcjonalności Aplikacji

Aplikacja jest narzędziem służącym do zdalnego komunikowania się z Produktem, którego właścicielem lub posiadaczem jest Użytkownik.
Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:
Odbieranie połaczeń z produktu na urządzeniu mobilnym i sterowanie nim sterowanie na odległość ,
uruchamianie dodatkowych funkcjji obsługiwanych przez dany Produkt takich jak m.in.: sterowanie przekaźnikami w produkcie, zapisywanie obrazu z kamery wbudowanej w produkt
zmiana konfiguracji pracy Produktu, bezprzewodowy odbiór informacji wysyłanych przez Produkty.
Użytkownik chcący korzystać z Aplikacji powinien pobrać, zainstalować Aplikację na swoim Urządzeniu.
Po uruchomieniu Aplikacji, wymagane jest sparowanie Aplikacji z Urządzeniem poprzez skanowanie kodu QR Produktu i dodanie go do listy.

§ 4. Zasady korzystania z Aplikacji

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z przepisami obowiązującego prawa.
Aplikacja nie może być wykorzystywana w celu komercyjnym (np. odpłatne udostępnianie Aplikacji innym osobom, włączenie Aplikacji w zakres odpłatnej usługi)
bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy możliwości korzystania z Aplikacji przez przedsiębiorców w celu zdalnej
komunikacji z Produktami znajdującymi w siedzibie i biurach przedsiębiorcy.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z przepisami obowiązującego prawa.
Oprogramowanie Aplikacji, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot
praw autorskich Usługodawcy i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa właściwego.
Usługodawca ma prawo do udzielania Użytkownikom licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
Usługodawca udziela Użytkownikowi od momentu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu nieodpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na cały czas, przez który
Aplikacja będzie zainstalowana na Urządzeniu Użytkownika, w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji
tylko i wyłącznie w celu korzystania z zapewnionych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji.

Zakres licencji, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:
nieodpłatne pobieranie Aplikacji przez Użytkownika;
zainstalowanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Użytkownika;
uruchamianie oraz korzystanie z Aplikacji, poprzez jej wyświetlenie i użytkowanie, tylko i wyłącznie w ramach pamięci Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik nie jest natomiast uprawniony do:
korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i przepisami obowiązującego prawa,
kopiowania oraz rozpowszechniania Aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania lub najmu; w szczególności Użytkownik nie ma prawa upoważniać innych podmiotów
do korzystania z Aplikacji, chyba że zezwalają na to wyraźnie przepisy prawa, wprowadzania zmian do Aplikacji, tworzenia opracowań Aplikacji oraz
rozpowszechniania lub korzystania z opracowań Aplikacji,
dezasemblacji Aplikacji, dekompilacji oraz jakichkolwiek innych form zamiany kodu wykonywalnego na źródłowy (reverse engineering) oraz zmiany
lub udostępniania kodów źródłowych z wyłączeniem przypadków, w których takie operacje są dozwolone przez przepisy obowiązującego prawa oraz pod
warunkiem, że Użytkownik bezwzględnie zastosuje się do tych przepisów, włączając w to zakres, w jakim przepisy zezwalają na dokonywanie takich operacji.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności zakazane jest:
korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
podejmowania działań takich jak:
rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody;
podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w korzystanie z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu innego Użytkownika bez jego zgody.
korzystanie z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu i/lub w celu sprzecznym z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu.
korzystanie z Aplikacji w celu używania za jej pośrednictwem Produktów nie spełniających wymagań prawnych i/lub technicznych,
wykorzystywanie Aplikacji w jakimkolwiek celu komercyjnym (np. odpłatne udostępnianie Aplikacji innym osobom, włączenie Aplikacji w zakres odpłatnej usługi) bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Usługodawcy.
W przypadku udostępnienia aktualizacji Aplikacji, Usługodawca udzieli Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej.

§ 5. Zasady odpowiedzialności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe dla Regulaminu, za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe,
rzeczywiste lub spodziewane, powstałe w sposób pośredni lub bezpośredni w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji (w tym ze sposobem,w jaki Użytkownik korzysta z Aplikacji).
również w przypadku naruszenia zabezpieczeń Aplikacji przez osobę trzecią (w tym nieautoryzowanego uzyskania przez osobę trzecią kontroli nad Aplikacją lub dostępu do zasobów Aplikacji lub
ujawnienia danych zawartych w Aplikacji lub sterowania Produktami Użytkowania przez osoby trzecie bez wiedzy lub zgody właściciela lub posiadacza Produktu oraz użycia Aplikacji przez
Użytkownika w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu i/lub w celu sprzecznym z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu.
Wyłączną odpowiedzialność za działanie Produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jego producent lub dystrybutor.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji funkcjonalności, jak również zakończenia współpracy z określonymi partnerami, w tym
Producentami Produktów, ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym ze względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych np. ze sposobem oferowania przez partnerów ich usług.
Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia dostępności Aplikacji lub części jej funkcjonalności, z uwagi m.in. na konieczność konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej
Aplikacji lub samej Aplikacji lub z innych względów technicznych.
Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, a w szczególności przepisów dotyczących praw konsumentów.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Usługodawca, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń, przetwarza informacje dotyczące aktywności Użytkowników takie jak: anonimowe statystyki aktywności Użytkownika, informacje o trakcji, informacje o
wersji urządzenia mobilnego i wersji systemu Użytkownika, lokalizacja z dokładnością do kraju oraz język, a także informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów prawa właściwego.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników w ramach Aplikacji dostępne są w „Polityce Prywatności”.

§ 7. Opłaty i koszty

Pobranie oraz instalacja Aplikacji nie są odpłatne.
Koszty transferu danych oraz połączenia z siecią Internet w związku z korzystaniem z Aplikacji ponosi Użytkownik.

§ 8. Zakończenie korzystania z Aplikacji

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Aplikacji. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Aplikację z Urządzenia.
Usługodawca może ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości funkcjonalności Aplikacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
naruszył zasady korzystania i bezpieczeństwa Aplikacji, określone w § 5 Regulaminu;
naruszył zakres udzielonej na podstawie Regulaminu licencji na Aplikację;
dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji.
Reklamacja może być złożona w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.
Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
imię, nazwisko Użytkownika oraz dane kontaktowe Użytkownika (adres e-mail, numer telefonu),
przedmiot reklamacji, szczegółowy opis okoliczności uzasadniających reklamację.
Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@vidos.pl
Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na wskazany w reklamacji adres e-mail.
Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się, że została ona uwzględniona.
Usługodawca zapewnia Użytkownikowi wsparcie w zakresie bieżącego korzystania z Aplikacji, polegające na udzielaniu
Użytkownikowi porad i konsultacji dotyczących funkcjonowania Aplikacji. W tym celu Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem do
Usługodawcy na adres e-mail: serwis@vidos.pl

§ 10. Postanowienia końcowe

Użytkownicy mogą uzyskać w dowolnym momencie nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza (linku) do Regulaminu zamieszczonego w Aplikacji
oraz przy pomocy narzędzi urządzenia pobrać i utrwalić Regulamin.
W razie zmiany Regulaminu Użytkownicy, którzy zainstalowali Aplikację na swoim Urządzeniu będą związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą
umowy na korzystanie z Aplikacji w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.
Usługodawca Użytkowników zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Aplikacji.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność
pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.