fbpx
X

Polityka prywatności aplikacji Vidos One

Polityka prywatności dla Użytkowników aplikacji VIDOS ONE (Aplikacja)

Niniejsza Polityka Prywatności, zgodnie z Regulaminem korzystania z Aplikacji Vidos One ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Aplikacji.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Usługodawca, czyli Firma Handlowa Wena Zhaoping Wei z siedzibą w Al. Jerozolimskich, 05-816 Reguły, Polska
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.
W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@vidos.pl
Dane osobowe Użytkowników Aplikacji przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji;
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Aplikacji;
podniesienia jakości usług oferowanych w ramach Aplikacji;
synchronizacja ustawień Aplikacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi tego samego Użytkownika w ramach konta na platformie internetowej;
marketing usług świadczonych przez Usługodawcę oraz marketing usług świadczonych przez podmioty trzecie;
obsługa procesu reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń;
wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz
tworzenie wewnętrznych raportów i analiz.

Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem
Użytkownika z Aplikacji lub świadczeniem innych usług przez Usługodawcę.
Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa właściwego, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju
Urządzenia Użytkownika oraz czasu połączenia Użytkownika z Aplikacją, anonimowe statystyki aktywności Użytkownika, informacje o trakcji, informacje o wersji
urządzenia mobilnego i wersji systemu Użytkownika, lokalizacja z dokładnością do kraju oraz język oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika.
Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
Usługodawca informuje również, że zbiera, gromadzi, przetwarza, analizuje dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z produktów i urządzeń skomunikowanych z Aplikacją.
Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 8 powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody
osoby, której dane informacje dotyczą.
Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania, odbywało się z największym poszanowaniem
prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
W szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych mu do
przetwarzania, w tym w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
właściwych przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych w Aplikacji należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@vidos.pl
Usługodawca może powierzyć przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika podmiotom trzecim w celu prawidłowego wykonania czynności
związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Aplikacją, w tym obsługą zgłoszeń reklamacyjnych.